JUDr. JIŘÍ LOJDA, LL.M. EUR., Ph.D., advokát

LOJDA.LEGAL

Právní poradenství odborně, srozumitelně a lidsky.

advokat@lojda.legal

(+420) 773 570 314

Dopravní a přepravní právo

Nejčastěji se věnuji přípravě a revizi smluvní dokumentace (smlouva přepravní a zasílatelská, včetně tzv. přepravních nebo zasílatelských podmínek), dále také sporům o neuhrazené přepravné, spory o náhradu škody vzniklé z poškození, ztráty nebo zpoždění s dodáním zásilky, o přístup k železniční infrastruktuře jako např. k zařízení služeb a železniční vlečce.

Právo mezinárodního obchodu

Nejčastěji se v této oblasti věnuji přípravě a revizi smluvní dokumentace, přičemž se obvykle jedná o smlouvu kupní či smlouvu o dílo a jejich provázání s dalšími mezinárodními instrumenty (doložky, obchodní podmínky vytvořené odbornými organizacemi atd.). Pod tuto část agendy spadá rovněž jednání a spory se zahraničními subjekty a otázka určení rozhodného práva.

Rodinné právo

Zde tvoří nejčastější náplň právního poradenství řešení sporů mezi manžely, včetně podání návrhu na rozvod, zúžení a vypořádání SJM, dále také spory, které se týkají péče o děti a výživného. Majetkové otázky mezi manžely však řeším i mimo rozvod manželství. Specializuji se také na manželství v němž je jedním z manželů cizinec či osoba dvojího občanství.

Dědické právo

Náplní poradenství v oblasti dědického práva je nejčastěji detailní seznámení klienta s možnostmi, jak může naložit se svým majetkem pro případ smrti a podmínky, které je třeba splnit. Občas zahrnuje toto poradenství i asistenci při sepsání závěti či komunikaci v této věci s notářem. Zastupuji rovněž dědice v dědickém řízení, mám zkušenost i s výkonem funkce správce pozůstalosti.

Sporná agenda

Ve své praxi jsem se zabýval a zabývám zastupováním klientů při řešení sporů v celé řadě řízení, ať už před civilními soudy (nejčastěji žaloby o náhradu škody, řízení ve věcech rodinných či dědických) nebo před správními soudy (řízení o správní žalobě a o kasační stížnosti) či správními orgány (řízení o přestupku, státní kontrola, správní řízení sporné i nesporné).

Publikační a lektorská činnost

Věnuji se také činnosti publikační, jsem autorem nebo spoluautorem několika desítek článků a několika komentářů v právním informačním systému ASPI, knižně vyšlo již 2. vydání mého komentáře k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách, jsem rovněž členem redakční rady odborného časopisu Právo v přepravě a zasílatelství. Věnuji se příležitostně také činnosti lektorské.

CZ – Přepravní a dopravní právo, právo mezinárodního obchodu, rodinné a dědické právo, sporná agenda.
 
DE – Transport-und Verkehrsrecht,
Internationales Wirtschafts-und Handelsrecht, Familien-und Erbrecht, Prozessführung.
 
ENG – Law of Transport and Logistics, International Commerical and Trade Law, Family and Inheritance Law, Litigation

Chcete se dozvědět více?

Využijte některý z mých kontaktů!